محمد رحمانی منش

درباره من

دکتر محمد رحمانی منش
image

استادیار گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

Citation

15

h-index

3

i10-index

0

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
استفاده از سیستم استنتاج فلوسورت فازی در راستای رتبه‌بندی علل شکست پروژه‌های ERP در سازمان‌های ایرانی
مدیریت فناوری اطلاعات(2018)
^محمد رحمانی منش*, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9311263001, 9511920004
طراحی یک سیستم تصمیم گیری گروهی با ترکیب فازی روش های رگرسیون در پیش بینی خو شخیم یا بدخیم بودن تومورهای پستان
بیماری های پستان ایران(2017)
9511925002, ^محمد رحمانی منش*, ^پرویز کشاورزی
Adaptive three phase support vector data description
PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS(2017)
^محمد رحمانی منش*, جلال نصیری, سعید جلیلی, نصرالله مقدم چرکری
Predicting Discharge Coefficient of Triangular Labyrinth Weir Using Support Vector Regression,Support Vector Regression-firefly, Response Surface Methodology and Principal Component Analysi0>
FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION(2016)
^حجت کرمی*, 9412043001, ^محمد رحمانی منش, ^سعید فرزین
Routing anomaly detection in OLSR-based Manets
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOBILE COMMUNICATIONS(2015)
Hojjat Gohargazi, Saeed Jalili*, ^محمد رحمانی منش
ارائه یک روش سطوح همتراز فازی در ناحیه بندی خودکار تصاویر پزشکی
اولین کنفرانس ملی سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت(2019-04-17)
9511925002, ^محمد رحمانی منش, ^پرویز کشاورزی, ^سعید مظفری
پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سطح پاسخ بر پایه الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتب سازی غیرمغلوب
اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستمها و مدیریت کسب و کار(2017-08-30)
^سید کاظم ابراهیمی*, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی
پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم کرم شب تاب
اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستمها و مدیریت کسب و کار(2017-08-30)
^سید کاظم ابراهیمی, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی*
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳ ﻣ ﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞمولفهای اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﻏﯿﺮﻣﻐﻠﻮب
دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری(2017-07-06)
^سید کاظم ابراهیمی, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی*
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﮐﺮم ﺷﺐ تاب ﺑﺮ ﭘﺎﯾه اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ژﻧﺘﯿﮏ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﻏﯿﺮﻣﻐﻠﻮب
دومین کنفرانس ملی اقتصاد مدیریت و حسابداری(2017-07-06)
^سید کاظم ابراهیمی, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی*
طراحی یک سیستم استنتاج عصبی - فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات در تشخیص بیماری دیابت
چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال(2016-12-08)
9511925002*, ^محمد رحمانی منش
کنترل نشت در شبکه توزیع آب با مدیریت فشار و به کارگیری الگوریتم بهینه سازی
اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب، بهداشت، چالشها و راهکارها، دانشگاه صنعتی اصفهان(2016-10-18)
9311044010*, ^خسرو حسینی, ^محمد رحمانی منش
برنامه ريزي سبد محصول با استفاده از الگوريتم رقابت استعماري(مورد مطالعه:شركت شيرآوران)
ميرشاهي بنفشه(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتخاب يك پورتفوليوي تامين تحت ريسك اختلال( شكست) با استفاده از ابزار ارزش در معرض ريسك شرطي به كمك روش هاي فراابتكاري در صنعت خودرو سازي
عطائي نسيم(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهره¬برداري بهينه هيدروليكي شبكه توزيع آب شهري با مديريت فشار براي كنترل ميزان نشت از شبكه
موذني حسن(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي چند هدفه تشكيل تيم توسعه محصول با توجه به مجموعه ي مهارت هاي در تيم (مورد مطالعه:شركت زر ماكارون)
جعفري سعيد(تاریخ دفاع: 1395/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش‌بيني سيلاب با استفاده از الگوريتم‌هاي فراابتكاري و تاًثير آن بر طراحي ابعاد سرريز
حسنوند محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيدا كردن الگو و روند تحقيقات مديريت دانش با ديدگاه متن كاوي و تجزيه و تحليل مفهومي پنهان
آقاجاني علي(تاریخ دفاع: 1395/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد مقايسه اي از الگوريتم هاي يادگيري ماشين
شفيعي نويد(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
يافتن زمينه‌هاي مشترك كاري پژوهشگران با استفاده از تكنيكهاي شباهت سنجي و خوشه‌بندي
كاشفي منصور مسعود(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي زنجيره تامين حلقه بسته سبز با تاكيد بر سياستهاي توليد مجدد و مديريت انرژي در شرايط عدم قطعيت
اسماعيلي راد محمد(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل مديريت سبز موجودي توسط فروشنده براي كالاهاي فاسد شونده تحت سازوكار انتشار كربن
دروش علي يوسف(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دسته بندي صحنه‌هاي صوتي با يادگيري عميق
خسرواني زهرا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قطعه بندي تصاوير رنگي بر اساس آستانه گذاري چند سطحي با استفاده از الگوريتم‌هاي فراابتكاري
علي نژاد خانشير ياسر(تاریخ دفاع: 1396/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قطعه بندي تصاوير رنگي بر اساس آستانه گذاري چند سطحي با استفاده از الگوريتم‌هاي فراابتكاري
علي نژاد خانشير ياسر(تاریخ دفاع: 1396/10/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص صوتي موسيقي بومي ايراني با استفاده از پردازش ريتم
رضايي نگار(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشخيص صوتي موسيقي بومي ايراني با استفاده از پردازش ريتم
رضايي نگار(تاریخ دفاع: 1397/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي اشياء با تحليل حداقل مربعات جزيي و تشخيص برجستگي
اصغري نائيني علي(تاریخ دفاع: 1397/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي اشياء با تحليل حداقل مربعات جزيي و تشخيص برجستگي
اصغري نائيني علي(تاریخ دفاع: 1397/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي اشيا متحرك با استفاده از فيلترهاي همبستگي و ويژگي‌هاي استخراج شده از شبكه هاي عصبي عميق
پورقربان سعيده(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رديابي اشيا متحرك با استفاده از فيلترهاي همبستگي و ويژگي‌هاي استخراج شده از شبكه هاي عصبي عميق
پورقربان سعيده(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم کرم شب تاب
(0)
^سید کاظم ابراهیمی, ^محمد رحمانی منش, ^علی بهرامی نسب, نوید شفیعی*
هک با کالی - تکنیکهای عملی تست نفوذ
(2017-12-21)
قرارداد مشاوره پژوهشی آماده سازی مرکز تخصصی آپای دانشگاه سمنان
(2017-07-17 00:00:00)
نگاشت توصیف داده ها با استفاده از بردارهای پشتیبان به مساله‌ی تصمیم‌گیری گروهی
(2017-10-23)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مجموعه ها و سیستمهای فازی   (7 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : هوش مصنوعی
مهندسی اینترنت   (7 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : همه گرایشها
مبانی رایانش امن   (7 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : همه گرایشها
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری   (6 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : همه گرایشها
شبکه های کامپیوتری   (8 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : همه گرایشها

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مهندسی نرم افزار کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
rahmanimanesh@semnan.ac.ir
(+98)2331533947

فرم تماس